Kwaliteitszorg; WMK

WMK staat voor ‘ werken met kwaliteitskaarten’ WMK is een instrument dat de basis legt voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid.

Een kwaliteitskaart is een document van een bepaald beleidsterrein (leertijd, pedagogisch handelen, didactisch handelen, directe instructie, afstemming (handelingsgericht werken) klassenmanagement, actieve en zelfstandige rol  van de leerlingen,  opbrengstgericht werken, beroepshouding, communicatie, identiteit en de persoon van de Leraar.)

Naast de, van tevoren bepaalde competenties, hebben de teams zelf bepaald wat ze belangrijk vinden. Per beleidsterrein is er een kwaliteitskaart gemaakt. Als deze beleidsterreinen en competenties zijn opgenomen in een leerkrachtenboekje dat elke leerkracht in zijn/haar bezit heeft. Ook staan deze competenties omschreven in ‘de grote kijkwijzer’ of ‘observatielijst’. Deze lijst wordt gebruikt tijdens klassenbezoeken. De lijsten worden vervolgens gebruikt tijdens functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Elk jaar vullen leerkrachten een ‘quick scan’ in van een aantal kwaliteitskaarten. Op deze manier scoren ze hoe goed de school het op een bepaald gebied doet.

Ook gebruikt de school verschillende vragenlijsten. We gebruiken vragenlijsten voor ouders, voor personeel en voor kinderen. Op deze manier krijgen we een beeld van hoe kinderen, ouders en personeel vindt dat we het doen. Ook hebben ver vragenlijsten over veiligheid. Leerlingen vullen deze elk jaar in en ouders en leerkrachten om het jaar.

Daarnaast kennen we zelfevaluaties. Op bepaalde beleidsterreinen scoort de directie de school om te onderzoeken of we voldoen aan alle, door de overheid gestelde criteria.

Natuurlijk is WMK niet de enige input om kwaliteit te leveren. We kijken doorlopend naar de uitkomsten van het CITO-leerlingvolgsysteem en de uitkomsten van de IEP-eindtoets. Zo kunnen we zien waar wij als school wellicht meer aandacht aan moeten besteden en wat we juist goed doen.

Alle verbeterpunten worden vermeld in een schooljaarplan. Aan het einde van een schooljaar wordt dit schooljaarplan geëvalueerd in de het team en in de medezeggenschapsraad.  Van deze evaluatie wordt een schooljaarverslag gemaakt.

ten minste vier maal per jaar brengen we het bestuur op de hoogte van opbrengsten en resultaten

Op deze manier willen we kwaliteit leveren. We willen een goede school zijn voor uw kind.

Hieronder vindt u de meest recent afgenomen ouder- en leerlingvragenlijst.

vragenlijst ouders CBS de Hoeksteen Nieuwlande – schooljaar 2018-2019 (zeer compact)

vragenlijst leerlingen CBS de Hoeksteen Nieuwlande – schooljaar 2018-2019 (zeer compact)

Agenda